Clothing racks for Frey Kalioubi
Enamelled Steel.
Rio de Janeiro, 2015